STK - ako na to:
Podlieha moje vozidlo technickej a emisnej kontrole?
Kategória vozidla Technická kontrola – bežné vozidlo Emisná kontrola – bežné vozidlo
L1e nepodlieha nepodlieha
L3eA1 4-4-4 nepodlieha
L3eA2 4-2-2 4-2-2
L3eA3 4-2-2 4-2-2
M1 4-2-2

4-2-2

Nezdokonalený emisný systém 1-1-1

M2 1-1-1 1-1-1
M3 1-1-1 po ôsmich rokoch každý polrok 1-1-1
N1 4-2-2

4-2-2

Nezdokonalený emisný systém 1-1-1

N2 1-1-1 1-1-1
N3 1-1-1 1-1-1
O1 nepodlieha nepodlieha
O2 4-4-4 nepodlieha
O3 1-1-1 nepodlieha
O4 1-1-1 nepodlieha
Ta 4-4-4 4-4-4
Tb 4-2-2 4-2-2
R1 nepodlieha nepodlieha
R2 4-4-4 nepodlieha
R3b, R4b 4-2-2 nepodlieha
R3a, R4a 4-4-4 nepodlieha
Ktoré kategórie vozidiel kontrolujeme u nás?

Na našej prevádzke STK kontrolujeme všetky kategórie vozidiel.

Čo si viem sám skontrolovať pred návštevou STK?

Za pár minút si viete skontrolovať a nachystať vaše vozidlo pred STK:

 • vozidlo je na kontrolu pristavené čisté
 • je vybavené povinnou výbavou
 • máte demontované puklice
 • sklá na vozidle sú čisté, bez puklín a v zornom poli vodiča sa nenachádzajú žiadne predmety
 • klaksón funguje
 • všetky svetlá na vozidle sú funkčné
 • pneumatiky spĺňajú normy (hĺbka dezénu je min. 1,6mm) a sú schválené a zapísané v predloženom doklade o vozidle
 • neunikajú žiadne prevádzkové kvapaliny
 • pred kontrolou musí mať vozidlo zahriaty motor na prevádzkovú teplotu
Ktoré doklady doniesť so sebou na TECHNICKOU KONTROLOU
 • doklad vozidla(osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo technické osvedčenie vozidla pri vozidle, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel) alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný, alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený;
 • opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách, a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej technickej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu;
 • platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha;
 • certifikát o vykonaní opravy vozidla vydaný certifikovaným miestom opravy, ak ide o vozidlo po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktorá mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy; Platí pre vzniknuté škodové udalosti po 1.1.2022
 • protokol o montáži plynového zariadenia(vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu a prestavba bola realizovaná v SR);
 • potvrdenie o montáži fólii na okná, ak má vozidlo takéto fólie nalepené.

Podrobné informácie získate na stránke www.testek.sk

Ktoré doklady doniesť so sebou na EMISNU KONTROLOU?
 • Ku emisnej kontrole vášho vozidla je potrebné si pripraviť nasledovné dokumenty:
  1. osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii– formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz), alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený;
  2. opakovaná emisná kontrola sa vykonáva v plnom rozsahu pôvodnej emisnej kontroly s dôrazom na kontrolu odstránenia chýb zistených pri emisnej kontrole, a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly;
  3. kópiu platného dokladu o vykonaní emisnej kontroly v členskom štáte alebo zmluvnom štáte, ak ide o emisnú kontrolu administratívnu pre jednotlivo dovezené vozidlo;
  4. protokol o montáži plynového zariadenia(vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu a prestavba bola realizovaná v SR)

  Podrobné informácie získate na stránke www.seka.sk

Ktoré doklady doniesť so sebou na KONTROLOU ORIGINALITY?
 • Ku kontrole originality vášho vozidla je potrebné si pripraviť nasledovné dokumenty:
  1. a) vozidlo je prihlásené do evidencie v Slovenskej republike: osvedčenie o evidencii alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia vydaný útvarom Policajného zboru;
   2. doklad o nadobudnutí karosérie vozidla alebo rámu vozidla; predkladá sa v prípade výmeny karosérie vozidla alebo rámu vozidla;
   3. doklad o vykonaní prestavby vozidla; predkladá sa, ak ide o vozidlo, na ktorom bola vykonaná prestavba, ktorá je hromadne schválená;
   4. pri kontrole originality vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem dokladov podľa odseku 3 aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla;
   5. rozhodnutie o povolení prestavby jednotlivého vozidla; predkladá sa, ak ide o prestavbu jednotlivého vozidla.
  2. b) jednotlivo dovezené vozidlo doklad o nadobudnutí vozidla;
   2. osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom bolo evidované, spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka, ak osvedčenie je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku;
   3. doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované, spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka, ak doklad o vyradení je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku; predkladá sa len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii;
   4. doklad o prepustení vozidla do voľného obehu; predkladá sa, ak ide o vozidlo dovezené z tretieho štátu alebo zo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie okrem štátov Európskej únie.

  Podrobne legislativne informacie ziskate na www.ko.sk

Povinná výbava najbežnejších kategórii vozidiel:
Povinná výbava pre motocykle (L3e, L4e, L5e, L7e)

Lekárnička (platí pre motocykle nad 50 cm3, trojkolky nad 50 cm3, štvorkolky nad 50 cm3).

Ktoré doklady doniesť so sebou na KONTROLOU ORIGINALITY?
 • homologizovaný prenosný výstražný trojuholník;
 • bezpečnostný reflexný odev;
 • náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou, zdvihák, kľúč na matice alebo skrutky alebo sada na opravu pneumatiky (neplatí pre vozidlá, ktoré majú všetky kolesá vybavené pneumatikami s technológiou, umožňujúcou jazdu aj po defekte);
 • lekárnička
Ostatné často kladené otázky:
Aký je postup ak vozidlo neprešlo STK?

Treba odstrániť chyby na vozidle uvedené v protokole a podrobiť sa opakovanej technickej kontrole. V prípade ak bola technická kontrola vášho vozidla na našej stanici STK vyhodnotená s výsledkom dočasne spôsobilé alebo nespôsobilé  a vy sa vrátite na našu prevádzku STK s odstránenými chybami zapísanými v protokole v termíne do dátumu zapísaného v protokole alebo do doby 60 dní cena tejto opakovanej technickej kontroly je za 50% z ceny pravidelnej technickej kontroly

Ktoré doklady doniesť so sebou na KONTROLOU ORIGINALITY?

Treba odstrániť chyby na vozidle uvedené v protokole a podrobiť sa opakovanej technickej kontrole. V prípade ak bola technická kontrola vášho vozidla na našej stanici STK vyhodnotená s výsledkom dočasne spôsobilé alebo nespôsobilé  a vy sa vrátite na našu prevádzku STK s odstránenými chybami zapísanými v protokole v termíne do dátumu zapísaného v protokole alebo do doby 60 dní cena tejto opakovanej technickej kontroly je za 50% z ceny pravidelnej technickej kontroly

Aký je postup ak mi polícia zadržala technický preukaz kvôli neplatnej STK na vozidle?
Prevádzkovateľ vozidla je povinný absolvovať TK aj EK. Ak bude vozidlo označené ako spôsobilé, polícia mu vráti osvedčenie o evidencii.

Na STK predložíte potvrdenie o zadržaní technického preukazu, prípadne tabuliek s evidenčným číslom vozidla (ŠPZ) ak Vám bol zadržaný malý technický preukaz, predložíte veľký technický preukaz.

Je potrebné navštíviť STK po zmene majiteľa vozidla alebo výmene ŠPZ?
Pri zmene tabuliek s evidenčným číslom vozidla (ŠPZ) nie je potrebné absolvovať TK/EK administratívnu, keďže osvedčenie obsahuje okrem ŠPZ aj VIN číslo vozidla na základe ktorého je možné vozidlo identifkovať.
Túto kontrolu odporúčame na základe skúseností našich klientov ktorí vozidlo používajú aj na cesty do zahraničia.

Aké sú sankcie alebo pokuty ak nemám platnú TK alebo EK?
Okresný úrad môže udeliť pokutu Podľa zákona č. 106/2018 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, ktorý v §21 hovorí o povinnosti prevádzkovateľov motorových vozidiel a to, že prevádzkovateľ je povinný udržiavať vozidlo v riadnom technickom stave a zároveň je povinný podrobiť vozidlo technickej a emisnej kontrole podľa stanovených lehôt.

Ak si prevádzkovateľ túto povinnosť nesplnil, OÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie mu môže udeliť pokutu vo výške 165,- eur za každú nevykonanú kontrolu vozidla (nevykonaná TK + EK spolu 330,- eur) . Rovnako vás môže pokutovať aj polícia.

Dôvody pre ktoré nie je možné vykonať STK.
 • vozidlo počas kontroly sa nedalo naštartovať.
 • vozidlo je vyradené z evidencie alebo dočasne odhlásené na Dopravnom inšpektoráte (v takomto prípade treba najskôr vozidlo opäť prihlásiť do evidencie na Dopravnom inšpektoráte a najneskôr do 7 dní absolvovať kontrolu na STK).
 • neboli predložené všetky potrebné dokumenty potrebné na vykonanie STK
 • z vozidla unikajú prevádzkové média (motorový olej, prevodový alebo iný olej, palivo, chladiaca kvapalina a pod.
Objednajte sa