Ochrana osobných údajov

V podniku MxA Slovakia, s.r.o. si vážime Vaše súkromie, a preto Vaše osobné údaje vždy starostlivo strážime v súlade s nariadením EÚ a Európskeho parlamentu (v skratke – GDPR).

Všetky poskytnuté informácie sú chránené proti vniknutiu tretej strany.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované. Pri ich zmene budeme požadovať o jasný súhlas so spracovaním osobných údajov, ak tak dotknutá osoba (zákazník) neurobila v predchádzajúcom období.

Ochrana osobných údajov znamená nasledovné:

 • Váš kontakt a osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane.
 • Vaše osobné údaje nikdy žiadnym spôsobom nezneužijeme.
 • Váš kontakt a osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane.
 • Vaše kontaktné a osobné údaje môžeme poskytnúť tretej strane, ak s tým súhlasíte.
 • Nebudeme Vám posielať e-maily, na príjem ktorých ste sa nezaregistrovali.
 • Kedykoľvek sa môžete ľahko a rýchlo odhlásiť zo zoznamu príjemcov našich e-mailov.
 • Kedykoľvek môžete požiadať o výmaz Vašich osobných údajov z našej databázy.

 

Všetky naše on-line aktivity sú v súlade s európskymi právnymi predpismi (Nariadenie Európskeho parlamentu číslo 2016/679 z 27.4.2016- GDPR, Smernicou Európskeho parlamentu č. 2016/680 z 27.4.2016, a právne predpisy Slovenskej republiky Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, Zákon o elektronickom obchode na trhu, atď.). Zásady ochrany osobných údajov pokrývajú manipuláciu s tými údajmi, ktoré o Vás získame pri návšteve a používaní našich internetových stránok.

Zber a spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sú údaje, ktoré Vás identifikujú ako jednotlivca: Vaše meno, priezvisko, elektronická alebo poštová adresa, telefónne číslo atď. Nezhromažďujeme Vaše osobné údaje, ak to sami neumožníte, respektíve nesúhlasíte s tým, a to pri objednávaní produktov, pri registrácii, alebo prihlásením na odber newslettera alebo produktových noviniek.

Používanie a šírenie osobných údajov

MxA Slovakia, s.r.o. používa Vaše osobné údaje len za účelom vyplnenia objednávok a z technických dôvodov správy webových stránok, aby Vám zabezpečila prístup k určitým informáciám, alebo na všeobecnú komunikáciu s Vami.

Sloboda voľby

Záleží od Vás, aké informácie o sebe nám poskytnete. Ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje, nebudete mať prístup k určitým stránkam alebo funkciám nášho webu.

Ak sa chcete odhlásiť z odoberania newslettera, alebo požiadať o výmaz svojich osobných údajov z našej databázy, kontaktujte nás na adrese stkavion@mxa.sk. Ak sa Vaše osobné údaje (poštové smerovacie číslo, e-mailová adresa, fyzická adresa, telefónne číslo) zmenia, neváhajte nás kontaktovať.

Automatické nahrávanie informácií (neosobných údajov)

Pri vstupe na webové stránky sa automaticky zaznamenávajú (nie ako súčasť prihlásení) všeobecné, neosobné informácie (použitie internetového vyhľadávača, počet návštev, priemerná doba návštevy webových stránok, navštívené stránky). Tieto informácie slúžia na meranie príťažlivosti našich stránok a na zlepšenie obsahu a použiteľnosti. Vaše informácie nepodliehajú ďalšiemu spracovaniu a nebudú poskytnuté tretej strane.

Cookies

Súbory cookies sú neobsadené dokumenty, ktoré sú dočasne uložené na Vašom pevnom disku a umožňujú našim internetovým stránkam identifikovať Váš počítač pri následnej návšteve. Súbory cookies používame iba na zhromažďovanie informácií týkajúcich sa používania internetových stránok.

Bezpečnosť

MxA Slovakia, s.r.o. sa starostlivo stará o bezpečnosť Vašich osobných údajov. Vaše dáta sú po celú dobu chránené pred stratou, zničením, falšovaním, manipuláciou a neoprávneným prístupom alebo neoprávneným zverejnením.

Maloleté osoby

Maloleté osoby by bez súhlasu svojich rodičov alebo zákonného zástupcu na našich internetových stránkach nemali poskytovať žiadne osobné údaje. Osobné údaje osôb, ktoré nedovŕšili 18 rokov naša spoločnosť bez súhlasu rodičov alebo zákonného zástupcu nespracúva. Bez súhlasu preto nie je možné ani vybaviť objednávku, ani sa prihlásiť na odber newslettera. Pre overenie veku maloletých náš podnik môže v rámci svojich povinností využiť spätnú väzbu – kontaktný formulár alebo telefonické overenie veku dotknutej osoby.

Právo na informácie

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom našich zásad ochrany osobných údajov alebo ohľadom zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese stkavion@mxa.sk.

Na základe Vašej žiadosti Vás budeme informovať do 30 dní v súlade s platnými právnymi predpismi o tom, aké osobné údaje, ak vôbec nejaké, boli zhromaždené počas Vašej návštevy na našich webových stránok.

Zverejnenie zmien zásad ochrany osobných údajov

Všetky zmeny našich zásad ochrany osobných údajov budú zverejnené na týchto internetových stránkach. Používaním internetových stránok užívateľ potvrdí, že tieto zásady ochrany osobných údajov prijíma a súhlasí s celým ich obsahom.

INFORMOVANOSŤ DOTKNUTEJ OSOBY – PREVÁDZKOVATEĽOM,
PRI ZÍSKAVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKOV ZA ÚČELOM VYBAVENIA OBJEDNÁVKY

MxA Slovakia, s.r.o. získava pri objednaní služieb alebo tovaru  osobné údaje zákazníkov a spracováva ich podľa ustanovení Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR, §-u 13, ods. 1 pism. a), ktoré potrebuje pre správnu realizáciu objednávky.

Účel spracovávania osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou /zákazníkom/, sú potrebné pre spracúvanie objednávky, zabezpečenie dodávky tovaru, prípadnú reklamáciu tovaru a pre potreby účtovnej agendy.

Zoznam osobných údajov – rozsah:   

titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo účtu, podpis

Právny základ spracúvania osobných údajov  

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

 

Kategória príjemcov osobných údajov:

 • daňový úrad
 • colný úrad
 • ŠOI

 

Prevádzkovateľ e-shopu – webovej lokality:

MxA Slovakia, s.r.o.

Pestovateľská 10

821 04 Bratislava

IČO: 44 820 577

DIČ: 2022842734

IČ DPH: SK2022842734

Osobné údaje v listinnej podobe sú likvidované podľa Registratúrneho poriadku a ustanovení právnych predpisov, pre ktoré to vyžaduje vedenie účtovníctva, 10 rokov.

Zákazník – dotknutá osoba má právo: 

 • požiadať prevádzkovateľa  o informácie o nakladaní s jeho osobnými údajmi
 • na opravu neaktuálnych údajov
 • na vymazanie osobných údajov, alebo niektoré z nich, prípadne požiadať o obmedzenie ich spracovávania a má právo namietať proti ich spracovávaniu
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov

 

Prevádzkovateľ:

 • poskytne dotknutej osobe na jeho žiadosť výpis spracovávaných osobných údajov a ďalších dokladov u nej uložených
 • náhľad k väčšine osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ uchováva
 • archivuje osobné údaje dotknutej osoby 10 rokov po vybavení objednávky

 

Požiadavka poskytnutia osobných údajov:

 • zákonná – na uzatvorenie zmluvného vzťahu je dotknutá osoba povinná poskytnúť pravdivé osobné údaje
 • zmluvná – na realizáciu zmluvy
 • oprávnený záujem – na ochranu majetku  a zákonnosť prevádzkovania spoločnosti

 

V Bratislave, 01. 07. 2022

Objednajte sa